reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

OFERTA TAQUILLER/ TAQUILLERA

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball, per la contractació laboral per a cobrir dues places amb caràcter temporal de taquiller/a per a les Piscines Municipals de Reus, d'acord a la legislació vigent.

Funcions bàsiques

 1. Informació i atenció al públic, personal i telefònicament.

 2. Cobrament de les entrades amb suport informàtic.

 3. Fer l’obertura, el tancament i quadre de caixa diària.

 4. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 5. Complir amb les obligacions amb matèria de protecció de dades de caràcter general que marca la societat, d’acord amb la normativa vigent de la RGPRDUE.

 6. Totes aquelles funcions relacionades amb les anteriors que puguin ser encomanades.

 

Requisits de les persones aspirants

 • Haver complert 18 anys i i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

 • No estar comprès en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la Legislació vigent.

 • Estar en possessió del títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.

 • Posseir el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, d’acord amb allò establert a la LO 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol.

 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalents d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE / 228 / 2004.

 

Sol·licitud - Descarrega la sol·licitud - FORA DE TERMINI

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es faran arribar a Reus Esport i Lleure SA al Pavelló Olímpic Municipal de Reus, al Carrer Mallorca, 1.

 Últim dia de presentació 26 de maig de 2021.

 

Les bases del procés de selecció  - Descarrega les bases

 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 • Fotocòpia del document nacional d’identitat.

 • Fotocòpia del títol acadèmic requerit a les bases.

 • Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 • Certificació acreditativa del nivell de català exigit.

 • Currículum vitae.

 • Documentació acreditativa de l’experiència laboral i de la formació complementària.

 

 
Dilluns 31 de maig de 2021
 
Icona llista tallers — UPCAlumni — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya
 
VALORACIÓ DE MÈRITS
Relació de persones candidates admeses: Consulta el PDF