reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

TÈCNIC/A ESPORTIU/VA

 
  • TÈCNIC/A ESPORTIU

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball en l’àmbit de la gestió esportiva, per la contractació laboral per a cobrir una plaça de tècnic esportiu, d’acord a la legislació vigent.

 

Funcions bàsiques:

Planificar i desenvolupar la formació i/o continguts esportius adients per cada entitat, col·lectiu, projecte o activitat, potenciar la convivència i la socialització, potenciar la pràctica esportiva i conèixer la xarxa del territori en la vessant d’activitats esportives i properes mesures de desenvolupament.

 

Requisits de les persones aspirants:

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir els següents requisits:

Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea.

Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

No estar comprès en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la Legislació vigent.

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència catalana (certificat C1) de la Direcció de Política Lingüística o equivalents d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE 228/2004.

Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que li puguin ser encomanades. S’entén referit a no patir cap malaltia ni deficiència física que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de les places a ocupar.


Formació

Llicenciatura en INFEC.

 

Formació complementària

Formació i/o experiència mínima d’un any, en matèria de gestió esportiva.

Alt nivell d’usuari en programes informàtics de Lliure Office.

 

Experiència

Disseny i organització de programes esportius.

Coordinació d’activitat esportives.

Participació d’organització d’esdeveniments esportius.

Desenvolupament de programes esportius amb població amb risc d’exclusió social.

 

Sol·licitud - Descarrega la sol·licitud

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es faran arribar a Reus Esport i Lleure SA, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus al Carrer Mallorca, 1.

Últim dia de presentació el dilluns dia 11 de novembre de 2019.

Prorroga de termini de presentació de candidatures al dia 31 de gener de 2020.

 

Les bases del procés de selecció estan disponibles al web de Reus Esport i Lleure SA: Descarrega les bases

 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

  1. Currículum vitae de l’aspirant.

  2. Fotocòpia simple del Número d’identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d`aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat.

  3. Fotocòpia del títol acadèmic.

  4. Acreditació de l’experiència laboral mitjançant informe de vida laboral actualitzat.

  5. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial.

  6. Certificats dels cursos de formació, en el que hauran de constar el nombre d’hores.