reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888

Nota Legal v112020

Nota legal

Avís Legal

Política de Privacitat

Política de Cookies

AVÍS LEGAL

Última actualització: 4/11/2020

Previ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (en endavant, la “LSSI-CE”), posem al seu coneixement la següent informació:

El portal web https://www.reusesport.cat/ (en endavant, el “Portal Web”) pertany a REUS ESPORT I LLEURE, S.A. (en endavant, “REUS ESPORT I LLEURE”) amb NIF A-43544626 i domiciliada al Carrer Mallorca, 1 - 43205 REUS, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1419, Foli 110, Full T17188.

L’usuari, en utilitzar el Portal Web, accepta el present avís legal (en endavant, “l’Avís Legal”) i es compromet a utilitzar-lo de conformitat amb el present Avís Legal i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

 

1. Identificació de les parts

L’Avís Legal és subscrit, d’una part, per REUS ESPORT I LLEURE i, d’una altra, per l’usuari final (en endavant, “l’Usuari”) les dades personals del qual són les que aquest ha facilitat a través del Portal Web.

2. Objecte i àmbit d’aplicació

El present Avís Legal regula l’accés, navegació i utilització del Portal Web per part de l’Usuari.

3. Accés i Ús del Portal Web

L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Portal Web de conformitat amb aquest Avís Legal, amb la resta de les polítiques accessibles a través del Portal Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

REUS ESPORT I LLEURE no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés, ús o de l’incompliment del present Avís Legal, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de: (i) la presència d’un virus en l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per REUS ESPORT I LLEURE a través del Portal Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i (iii) l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

5. Enllaços a altres llocs web

El present Avís Legal no s’aplica als enllaços, portals web i aplicacions de tercers als quals es pugui accedir a través del Portal Web.

En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepti sotmetre’s al que es disposa en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, REUS ESPORT I LLEURE no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Portal Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software) en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a REUS ESPORT I LLEURE de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol classe ocasionats per tot l’anterior.

En tot cas, REUS ESPORT I LLEURE procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

REUS ESPORT I LLEURE no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en el Portal Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per a garantir la regularitat i el bon funcionament d’aquestes. A tals efectes, REUS ESPORT I LLEURE declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir un funcionament correcte del Portal Web.

No obstant això, REUS ESPORT I LLEURE no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació pel Portal Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a l’Usuari o per a tercers de l’existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

REUS ESPORT I LLEURE tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que pogués haver-hi en el contingut del Portal Web, ni sobre les actuacions que l’Usuari pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.

7. Modificació de l’Avís Legal

REUS ESPORT I LLEURE es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el present Avís Legal, sent responsabilitat de l’Usuari llegir les mateixes amb atenció, cada vegada que desitgi utilitzar el Portal Web amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l’existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

8. Propietat intel·lectual i industrial.

L’Usuari reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits per REUS ESPORT I LLEURE en el Portal Web (inclòs, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen el Portal Web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a REUS ESPORT I LLEURE i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per REUS ESPORT I LLEURE per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per REUS ESPORT I LLEURE en el Portal Web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per l’Usuari, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per REUS ESPORT I LLEURE o el tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, el seu total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Portal Web, els drets d’imatge de la qual, REUS ESPORT I LLEURE té el seu dret d’explotació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

El present Avís Legal del Portal Web no confereixen a l’Usuari cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Portal Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per REUS ESPORT I LLEURE o el tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari estima que algun contingut del Portal Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a [email protected].

9. Llei aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre REUS ESPORT I LLEURE i l’Usuari del Portal Web.

Això, no obstant això, en aquells casos en els quals aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, REUS ESPORT I LLEURE i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls se sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Tarragona.

10. Informació addicional sobre protecció de dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions.

En qualsevol moment, pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, inclús portar a terme una reclamació en cas que consideri que REUS ESPORT I LLEURE està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, enviant una comunicació per escrit al domicili de REUS ESPORT I LLEURE, a l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la Plaça Mercadal, 1, 43201 – REUS, adjuntant, en qualsevol cas, còpia del seu DNI, NIE, Passaport o qualsevol altre document d’identificació equivalent.

Per a més informació respecte al tractament que fem de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Última actualització: 4/11/2020

 

REUS ESPORT I LLEURE, S.A. (en endavant, “REUS ESPORT I LLEURE”) amb N.I.F. A-43544626 i domicili en Carrer Mallorca, 1 - 43205 REUS, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona Tom 1419, Foli 110, Full T17188, manifesta que és propietària del domini https://www.reusesport.cat/ (en endavant, el “Portal Web”), d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, la “LSSI-CE”).

 

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament

REUS ESPORT I LLEURE, S.A.

N.I.F.

A-43544626

Direcció

Carrer Mallorca, 1 -  43205  REUS

Telèfon

977 010 888

Correu electrònic

[email protected]

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

[email protected]

 

2. Protecció de dades de caràcter personal de conformitat amb la normativa aplicable

REUS ESPORT I LLEURE ha adequat el Portal Web al RGPD i a la LOPDGDD. Així mateix, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

3. Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades de caràcter personal, aplicarem els següents principis, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.

 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.

 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, l’informarem del termini de conservació corresponent.

 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Ha de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres Usuaris per part de tercers.

4. Recollida de dades i la seva confidencialitat

 Les dades subministrades a REUS ESPORT I LLEURE per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.

 La transmissió de dades personals a REUS ESPORT I LLEURE a través del Portal Web, es realitza de manera voluntària i sent informat de manera prèvia del tractament, l’ús i les finalitats.

REUS ESPORT I LLEURE informa que únicament es recapta aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament en cada cas, i únicament es tracten les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la/es que se’ls va informar i, posteriorment, va autoritzar.

REUS ESPORT I LLEURE, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de les persones usuàries als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Tota la informació que facilita a REUS ESPORT I LLEURE, ha de ser veraç, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a REUS ESPORT I LLEURE o a tercers.

REUS ESPORT I LLEURE es reserva el dret a excloure dels serveis a tota persona usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

5. Tractament de dades i finalitats del tractament

REUS ESPORT I LLEURE tractarà les següents dades personals, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

Tractament de dades

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Resolució de consultes

Oferir la informació sol·licitada pels interessats en els formularis habilitats al Portal Web i resolució de consultes.

Consentiment de l’interessat.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic

Enviament de comunicacions comercials de les activitats, promocions, publicitat, notícies, newsletter i altra informació sobre els serveis oferts per REUS ESPORT I LLEURE través de mitjans electrònics.

Consentiment de l’interessat.

6. Tractament de les dades per tercers i cessió

Depenent de les finalitats per a les quals es recopilen dades personals, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 • Personal autoritzat de REUS ESPORT I LLEURE o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.

 • L’Ajuntament de Reus i la resta d’entitats que formen part del Grup Municipal Reus.

 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables.

REUS ESPORT I LLEURE no divulgarà a tercers cap informació o dada personal que hagi proporcionat en el Portal Web i que pugui identificar-ho directa o indirectament, llevat per indicació legal.

7. Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions.

8. Mesures de seguretat

REUS ESPORT I LLEURE adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de la persona usuària que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a dur a terme la seva activitat.

No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé REUS ESPORT I LLEURE aplica els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

9. Drets dels interessats i el seu exercici.

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, pot exercir els següents drets:

 • Dret d’Accés:Dret a obtenir del Responsable del Tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret a accedir a aquestes dades i, a la següent informació:

  • Finalitat del tractament.

  • Categories de dades personals de què es tracti.

  • Destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals.

  • El termini previst de conservació de les dades personals o, en defecte d’això, els criteris utilitzats per a determinar el termini.

 • Dret de Rectificació: Dret a què es modifiquin, sense dilació indeguda, aquelles dades personals sobre la seva persona què siguin inexactes. A més, tindrà dret a què es completin les dades personals que siguin incomplets, inclòs mitjançant una declaració addicional.

 • Dret de Supressió o “dret a l’oblit”: Retirar el seu consentiment perquè es continuïn utilitzant les seves dades personals per a les finalitats per als quals van ser recollides. En aquest cas, tindrà dret a sol·licitar al Responsable del Tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir-les sense dilació indeguda.

 • Dret de Limitació: Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals mentre es verifica l’exactitud de la informació, si s’impugna la seva veracitat o en cas que l’Interessat s’hagi oposat al tractament de les dades.

 • Dret de Portabilitat: Dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat al Responsable del Tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el Responsable al qual els hi hagués facilitat.

 • Dret d’Oposició: Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals, tant si les dades es tracten lícitament perquè resulten necessaris per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament o per motius d’interessos legítims del responsable o d’un tercer, llevat que s’acreditin motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’Interessat o en els supòsits de formulació de reclamacions, com en els supòsits d’elaboració de perfils.

Per a exercitar els seus drets, fins i tot per a dur a terme una reclamació en cas que consideri que REUS ESPORT I LLEURE està tractant de manera inapropiada les seves dades, haurà d’enviar una comunicació per escrit al domicili de REUS ESPORT I LLEURE, a l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la Plaça Mercadal, 1, 43201 – REUS, adjuntant, en qualsevol cas, còpia del seu DNI, NIE, Passaport o qualsevol altre document d’identificació equivalent.

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/).

10. Canvis en la política de privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el què s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

REUS ESPORT I LLEURE es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en el Portal Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquest. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent al que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a la persona usuària per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

11. Enllaços a altres portals web

En el nostre Portal Web s’utilitzen o poden utilitzar-se enllaços que permetin un enllaç amb altres pàgines o llocs web. REUS ESPORT I LLEURE no es responsabilitza del contingut de tals llocs web ni són responsables de les polítiques de privacitat d’aquests. Es recomana tenir en compte i llegir les polítiques de privacitat de tots els llocs web que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recapta i/o tracta REUS ESPORT I LLEURE.

12. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per la persona usuària per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals com l’accessible a través del Portal Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.

 

POLÍTICA DE COOKIES

REUS ESPORT I LLEURE, S.A. (en endavant,REUS ESPORT I LLEURE”), mitjançant aquesta política de cookies, demostra el compromís adquirit amb la legislació vigent sobre l’ús de les cookies, proporcionant informació perquè les persones usuàries puguin comprendre quin tipus de cookies utilitzem i sota quina finalitat, amb l’objectiu de proporcionar transparència pel que fa a les dades tractades sobre la navegació al nostre portal web https://www.reusesport.cat/ (en endavant, el “Portal Web”).

Aquesta política es revisa periòdicament per assegurar la seva vigència, pel que pot ser modificada. Recomanem visitar el Portal Web amb regularitat, on s’informarà de qualsevol actualització al respecte.

1.- Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de dades que el navegador rep des del portal web i l’emmagatzema al disc dur de l’ordinador de la persona usuària, de manera anònima, per tant, no poden llegir dades del disc dur ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus portals web. A més, no són perjudicials per a l’equip.

S’utilitzen per recordar les preferències de l’usuari o la usuària, com l’idioma seleccionat, les dades d’accés o la manera que un o una visitant utilitza el Portal Web, per exemple, saber des de quina pàgina web ha accedit, o si ha utilitzat un “banner” publicitari per accedir-hi.

2.- Per què utilitzem cookies?

El Consell utilitza cookies estrictament necessàries i essencials per al bon funcionament del Portal Web i permetre als usuaris i les usuàries a moure’s lliurement pel seu contingut.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, personalitzar el Portal Web, facilitar la navegació de les persones usuàries, proporcionar una millor experiència en l’ús del Portal Web, identificar problemes per millorar-lo, fer estadístiques d’ús i mostrar publicitat relacionada amb les preferències dels usuaris i usuàries mitjançant l’anàlisi de l’ús del Portal Web.

En el Portal Web s’utilitzen o es poden utilitzar enllaços que permetin un vincle amb altres llocs o portals web. El Consell no controla les cookies utilitzades per aquestes pàgines externes. Per a més informació sobre les cookies d’aquests llocs web aliens, aconsellem revisar les seves polítiques de cookies.

3.- Quin ús donem als diferents tipus de cookies?

Cookies tècniques: Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles i estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un portal web i la utilització de les diferents opcions i serveis que ofereix. Per exemple, les que serveixen per al manteniment de la sessió, la gestió del temps de resposta, rendiment o validació d’opcions, utilitzar elements de seguretat, compartir contingut a xarxes socials, etc.

Cookies analítiques: Les cookies analítiques són utilitzades per elaborar perfils de navegació i poder conèixer les preferències dels usuaris del mateix amb la finalitat de millorar l’oferta de productes i serveis. El Consell utilitza les cookies analítiques de Google Analytics.

D’acord amb la seva política de privacitat, Google pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Google Analytics no emmagatzema informació personal. El tipus d’informació emmagatzemada inclou l’idioma, la localització (en l’àmbit de ciutat), la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador i el sistema operatiu, l’origen de la visita, etc.

A continuació, es mostra, de manera esquematitzada, les cookies que utilitzem al Portal Web:

Nom de la cookie

Tipus de la cookie

Titular de la cookie

ver_legal

Control versió textos legals

Pròpia

__utma

Analítica

Google Analytics

__utmb

Analítica

Google Analytics

__utmc

Analítica

Google Analytics

__utmz

Analítica

Google Analytics

__utmz

Analítica

Google Analytics

__ga

Analítica

Google Analytics

__gib

Analítica

Google Analytics

__gat

Analítica

Google Analytics

4.- Què passa si accepto la política de cookies?

Si accepta la nostra política, ens permet millorar el Portal Web per oferir-li un accés òptim i donar-li un servei més eficaç i personalitzat.

A més, pot configurar el seu navegador per establir que només els llocs web de confiança o les pàgines per a les quals està navegant en aquest moment puguin gestionar cookies.

5.- Com puc deshabilitar les cookies?

Per complir amb la legislació vigent, el Consell hi ha de sol·licitar a l’usuari o la usuària el seu permís per gestionar cookies. Si decideix no autoritzar el tractament indicant la seva no conformitat, només utilitzaríem les cookies tècniques, llevat que són imprescindibles per a la navegació al Portal Web i, en aquest cas, no emmagatzemaríem cap cookie; però, en el cas de seguir navegant per al nostre Web sense denegar la seva autorització, implicaria l’acceptació del seu ús.

L’usuari o la usuària ha de tenir en compte que si rebutja o borra les cookies de navegació del Portal Web, no podrem mantenir les seves preferències, algunes característiques de les pàgines no estaran operatives, no podrem oferir-li serveis personalitzats i, cada vegada que vagi a navegar pel Portal Web, hauríem de sol·licitar de nou la seva autorització sobre l’ús de les cookies.

Si encara així decideix modificar la configuració del seu accés al Portal Web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registri aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador:

Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, de manera que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador. També pot ser que utilitzi un navegador no contemplat en els enllaços anteriors, com Konqueror, Arora, Flock, etc. Per evitar aquests desajustos, pot accedir directament des de les opcions del seu navegador, que es troba generalment al menú “Opcions”, en la secció “Privacitat”. Per a més informació, consulti l’ajuda del seu navegador.

 

Informació addicional

En qualsevol moment pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, inclús portar a terme una reclamació en cas que consideri que REUS ESPORT I LLEURE està tractant de forma inapropiada les seves dades personals, enviant una comunicació per escrit al domicili de REUS ESPORT I LLEURE, a l’adreça de correu electrònic [email protected] o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la Plaça Mercadal, 1, 43201 – REUS, adjuntant, en qualsevol cas, còpia del seu DNI, NIE, Passaport o qualsevol altre document d’identificació equivalent.

Per a més informació respecte al tractament que fem de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.