reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

Treballa a Rellsa

 

Reus Esport i Lleure SA, és una Societat Anònima Municipal, que té com objecte la construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius, recreatius i de lleure. La prestació de serveis d’activitats, programes i esdeveniments esportius, socials, educatius, culturals, recreatius i de lleure.

 

 
OFERTES DE TREBALL

 • PARC DE NADAL DE REUS

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball en l’àmbit de l’esport, el lleure i les activitats complementàries per a la contractació temporal, d’acord a la legislació vigent, per cobrir les necessitats màximes de contractació amb caràcter temporal de 15 amb perfil monitor/a i 4 amb perfil de responsable d’activitat del Parc de Nadal 2019-2020.

 

Requisits de les persones candidates

 • Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea.

 • Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

 • No estar comprès en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la Legislació vigent.

 • Disposar del certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C1) de la Direcció de Política Lingüística o equivalents d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE 228/2004.

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que li puguin ser encomandes. S’entén referit a no patir cap malaltia ni deficiència física que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de les places a ocupar.

 

Es valorarà

Experiència en voluntariat o llocs de treball relacionats amb l’esport, la cultura, el lleure o l’educació.

Disposar del títol de monitor de lleure.

Disposar del títol de director de lleure.

Grau en educació infantil o primària.

Grau en ciències empresarials o similar.

Grau en belles arts o similar.

CFGM d’animació d’activitats físico esportives.

CFGM de gestió administrativa.

CFGM d’arts plàstiques.

Altres CFGM relacionats.

 

Sol·licitud

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: Descarrega la sol·licitud

 • Currículum vitae de l’aspirant.

 • Fotocòpia simple del Número d’identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat.

 • Fotocòpia del títol acadèmic.

 • Fotocòpia del certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

 • Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial.

 

Les persones candidates hauran de presentar la documentació requerida a Reus Esport i Lleure SA, al Pavelló Olímpic Municipal al carrer Mallorca, 1 de Reus  en els horaris relacionats a continuació, moment en el que es realitzarà una entrevista personal:

Dimarts, 12 de novembre de 2019 de 12.00 hores a 14.00 hores

Dimecres, 13 de novembre de 2019 de 12.00 hores a 14.00 hores

Dijous, 14 de novembre de 2019 de 16.00 hores a 19.00 hores

Divendres, 15 de novembre de 2019 de 12.00 hores a 14.00 hores

Dilluns, 18 de novembre de 2019 de 16.00 hores a 19.00 hores

 

Les bases del procés de selecció estan disponibles al web de Reus Esport i Lleure SA: Descarrega les bases    

 
 
 
 
 • TÈCNIC DE COMESES ESPECIALS DE MANTENIMENT i TÈCNIC D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

Reus Esport i Lleure SA, convoca una oferta de treball, per cobrir dos llocs de treball amb caràcter temporal:

 • 1 plaça d’auxiliar tècnic de comeses especials de manteniment, amb dedicació complerta a 40 hores setmanals.

 • 1 plaça d’oficial tècnic d’instal·lacions esportives, amb dedicació complerta a 40 hores setmanals.

Funcions bàsiques:

Els llocs de treball estan adscrits als serveis tècnics de l’empresa pel desenvolupament de les tasques de manteniment en instal·lacions esportives i muntatges d’activitats esportives i de lleure.

 

Requisits de les persones aspirants

Tenir nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea.

Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

No estar comprès en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la Legislació vigent.

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat A2) de la Direcció de Política Lingüística o equivalents d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE 228/2004.

Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que li puguin ser encomandes. S’entén referit a no patir cap malaltia ni deficiència física que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de les places a ocupar.

 

Formació complementària

Acreditar carnets professionals relacionats amb alguna de les branques relacionades amb el lloc de treball.

Acreditar cursos de perfeccionament professional amb alguna de les branques relacionades amb el lloc de treball.

 

Formació

Auxiliar tècnic de comeses especials manteniment

Acreditar formació en un grau mitjà de formació professional de qualsevol branca relacionada amb el lloc de treball (electricitat, mecànica, jardineria, fusteria, serralleria o lampisteria) o la formació mínima de graduat escolar, ESO o equivalent i acreditar una experiència professional de la categoria sol·licitada de mínim 2 anys.

Oficial tècnic d’instal·lacions esportives

Acreditar formació de grau superior de formació professional de qualsevol branca relacionada amb el lloc de treball (electricitat, mecànica, jardineria, fusteria, serralleria o lampisteria) o la formació mínima de graduat escolar, ESO o equivalent i acreditar una experiència professional de la categoria sol·licitada de mínim 8 anys.

 

Sol·licitud

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es faran arribar a Reus Esport i Lleure, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus al Carrer Mallorca, 1.

Últim dia de presentació el dilluns 11 de novembre de 2019.

Les bases del procés de selecció estan disponibles al web de Reus Esport i Lleure SA: Descarrega les bases

 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: Descarrega la sol·licitud

 1. Currículum vitae de l’aspirant.

 2. Fotocòpia simple del Número d’identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat.

 3. Fotocòpia del títol acadèmic.

 4. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial.

 5. Certificats de cursos de formació, en el que hauran de constar el nombre d’hores.

 6. Fotocòpia dels carnets professionals.

 

 

 • TÈCNIC/A ESPORTIU

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball en l’àmbit de la gestió esportiva, per la contractació laboral per a cobrir una plaça de tècnic esportiu, d’acord a la legislació vigent.

 

Funcions bàsiques:

Planificar i desenvolupar la formació i/o continguts esportius adients per cada entitat, col·lectiu, projecte o activitat, potenciar la convivència i la socialització, potenciar la pràctica esportiva i conèixer la xarxa del territori en la vessant d’activitats esportives i properes mesures de desenvolupament.

 

Requisits de les persones aspirants:

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir els següents requisits:

Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea.

Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

No estar comprès en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la Legislació vigent.

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència catalana (certificat C1) de la Direcció de Política Lingüística o equivalents d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE 228/2004.

Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que li puguin ser encomanades. S’entén referit a no patir cap malaltia ni deficiència física que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de les places a ocupar.


Formació

Llicenciatura en INFEC.

 

Formació complementària

Formació i/o experiència mínima d’un any, en matèria de gestió esportiva.

Alt nivell d’usuari en programes informàtics de Lliure Office.

 

Experiència

Disseny i organització de programes esportius.

Coordinació d’activitat esportives.

Participació d’organització d’esdeveniments esportius.

Desenvolupament de programes esportius amb població amb risc d’exclusió social.

 

Sol·licitud

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es faran arribar a Reus Esport i Lleure SA, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus al Carrer Mallorca, 1.

Últim dia de presentació el dilluns dia 11 de novembre de 2019.

 

Les bases del procés de selecció estan disponibles al web de Reus Esport i Lleure SA: Descarrega les bases

 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 1. Currículum vitae de l’aspirant.

 2. Fotocòpia simple del Número d’identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d`aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat.

 3. Fotocòpia del títol acadèmic.

 4. Acreditació de l’experiència laboral mitjançant informe de vida laboral actualitzat.

 5. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial.

 6. Certificats dels cursos de formació, en el que hauran de constar el nombre d’hores.

Descarrega la sol·licitud

 

 

AVÍS LEGAL

REGLAMENT Normativa SEPA B2B / PROTECCIÓ DE DADES.

L’informació continguda en el present document es considera dades confidencials proporcionades per vostè, qui declara que son totalment certes i que cedeix a REUS ESPORT I LLEURE, S.A, per el compliment dels seus fins respecte de les obligacions establertes per el Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell del 14 de març de 2012, i la seva utilització d’acord amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Les dades personals que ens ha proporcionat formen part dels nostres fitxers utilitzant-los a efectes de gestió operativa. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Carrer Mallorca, nº 1 - 43205 REUS bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@reus.cat.