reus.cat
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

Treballa a Rellsa

 

Reus Esport i Lleure SA, és una Societat Anònima Municipal, que té com objecte la construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius, recreatius i de lleure. La prestació de serveis d’activitats, programes i esdeveniments esportius, socials, educatius, culturals, recreatius i de lleure.

 

 
 
 • OFERTA DE TREBALL
Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball en l’àmbit de la gestió esportiva, per la contractació laboral per a cobrir una plaça de tècnic esportiu, d’acord a la legislació vigent.
 
Funcions bàsiques:

 • Planificar la formació esportiva adient per cada entitat.

 • Potenciar la convivència i la socialització.

 • Potenciar la pràctica esportiva.

 • Conèixer la xara del territori en la vessant d’activitats esportives.

 

Requisits de les persones aspirants:

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir els següents requisits:

 • Els aspirants hauran de tenir més de 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

 • Formació requerida: Llicenciatura en INEFC.

 • Formació i/o experiència mínima d’un any, en matèria esportiva i de gestió

 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalents d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE / 228 / 2004.

 • Alt nivell d’usuari en programes informàtics de Microsoft Office.

 • No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.

 • No trobar-se sotmès/esa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

 

Es valorarà:

 • Disseny i organització de programes esportius.

 • Coordinació d’activitats esportives.

 • Participació en organització d’esdeveniments esportius.

 • Desenvolupament de programes esportius amb població amb risc d’exclusió social.

 

Sol·licitud:

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es faran arribar a Reus Esport i Lleure, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus al Carrer Mallorca, 1 o bé per correu electrònic a esterg@reusesport.cat

Últim dia de presentació el divendres dia 23 d’agost de 2019.

 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 1. Currículum vitae de l’aspirant signat.

 2. Fotocòpia simple del Número d’identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat.

 3. Fotocòpia del títol acadèmic.

 4. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial.

En els certificats de cursos de formació haurà de constar el nombre d’hores.

 

 

AVÍS LEGAL

REGLAMENT Normativa SEPA B2B / PROTECCIÓ DE DADES.

L’informació continguda en el present document es considera dades confidencials proporcionades per vostè, qui declara que son totalment certes i que cedeix a REUS ESPORT I LLEURE, S.A, per el compliment dels seus fins respecte de les obligacions establertes per el Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell del 14 de març de 2012, i la seva utilització d’acord amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Les dades personals que ens ha proporcionat formen part dels nostres fitxers utilitzant-los a efectes de gestió operativa. Pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça: Carrer Mallorca, nº 1 - 43205 REUS bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@reus.cat.