reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

Oferta Tècnic/a de sistemes i telecomunicacions

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball, per la contractació laboral per a cobrir una plaça amb caràcter temporal de tècnic/a de sistemes i telecomunicacions, d'acord a la legislació vigent.

 

Funcions bàsiques

 1. Control, gestió, participació i execució de projectes informàtics d’infraestructures, telecomunicacions i telefonia i sistemes ioT.

 2. Administració, manteniment, assessorament, gestió, control, documentació i inventari, supervisió i resolució d’incidències i peticions dels serveis i centres d’infraestructures de sistemes, telecomunicacions i telefonia i sistemes ioT.

 3. Desenvolupament de les tasques d’acord amb la metodologia indicada en cada funció sota la supervisió tècnica del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Reus.

 4. Gestió i supervisió dels proveïdors TIC.

 5. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat informàtica d’acord a la normativa.

 6. Licitacions i seguiment de contractes TIC amb la supervisió i coordinació del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Reus.

 7. Revisió i millora de processos de l’empresa a través de la tecnologia i digitalització.

 8. Suport a la implantació d’un ERP i altres tecnologies TIC.

 9. Suport a la implantació de l’administració electrònica (segons normativa).

 10. Qualsevol altra funció anàloga que li sigui atribuïda.

 

Grupo de usuarios - Iconos gratis de personas  Requisits de les persones aspirants

 1. Ser ciutadà/na espanyol/a de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

 2. Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

 3. Estar en possessió del títol de Cicle formatiu de grau superior en Administració de Sistemes informàtics en la Xarxa o bé el títol de formació professional equivalent a aquest, graduat en enginyeria informàtica, enginyer tècnic informàtic, enginyer informàtic, o diplomat en informàtica o llicenciat en informàtica.

 4. Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell de suficiència (C1) que expedeix la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents, d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i les seves posteriors modificacions i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril.

 5. Les persones aspirants/es que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar un coneixement adequat de la llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2. L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:

       -Certificat conforme han cursat la primària i/o secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.

       -Diploma d’espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

       -Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

 1. Tenir capacitat funcional per acomplir les tasques.

 2. No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.

 3. Les persones aspirants/es amb discapacitat seran admeses a les proves selectives sense haver d’acreditar les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials abans de començar. No obstant això, si superen el procés selectiu hauran d’acreditar, igual que la resta d’aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques de la plaça o lloc a treball a proveir i que poden prestar el servei públic corresponent.

 4. No trobar-se sotmès/esa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

 

Iconos Documentos - Descarga gratis, PNG y vectorSol·licitud 

Les persones aspirants/es que desitgin prendre part del procés selectiu, hauran d’omplir la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida, dins el termini i en el lloc establert.

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 1. Instància de sol·licitud de participació en la convocatòria - Descarrega la sol·licitud

 2. Currículum vitae de la persona aspirant.

 3. Número d’identificació fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva nacionalitat.

 4. Fotocòpia del títol acadèmic.

 5. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits que s’al·leguin per a la seva valoració en la fase de concurs.

 6. Adaptacions necessàries que creguin adients per a realitzar les proves en el supòsit de persones discapacitades.

 7. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial.

 

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es faran arribar a Reus Esport i Lleure SA al Pavelló Olímpic Municipal de Reus, al Carrer Mallorca, 1.

Últim dia de presentació 18 de juny de 2021.

 

Les bases del procés de selecció  - Descarrega les bases

 

 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS