reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

ASSESSOR/A JURÍDIC/A


 • ASSESSOR/A JURÍDIC/A

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball, per la contractació laboral d’una plaça d’assessor/a jurídic amb dedicació complerta a 40 hores setmanals, d’acord a la legislació vigent.

Funcions bàsiques:

Desenvolupar les funcions de suport i d’assessorament jurídic que li siguin assignades per la gerència i la direcció, dins del marc d’actuació, pel bon funcionament de Reus Esport i Lleure SA.

Requisits de les persones aspirants:

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir els següents requisits:

 • Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

 • Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

 • No estar comprès en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la Legislació vigent.

 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalents d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE / 228 / 2004.

 • No estar comprès en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la Legislació vigent.

Formació

 • Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret o graduat/da en dret. Si es tractat d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.

Formació complementària i experiència

 • Cursos d’especialització i perfeccionament, jornades, cursets i seminaris de formació, especialització o perfeccionament que tinguin relació directa amb el lloc de treball.

 • Experiència: serveis prestats en el sector privat i públic, desenvolupant funcions o tasques pròpies del lloc de treball

Sol·licitud - Descarrega la sol·licitud

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es faran arribar a Reus Esport i Lleure SA, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus al Carrer Mallorca, 1.

Últim dia de presentació el divendres 31 de gener de 2020.

Prorroga termini de presentació de candidatura al dia 7 de febrer de 2020.

 

Les bases del procés de selecció estan disponibles al web de Reus Esport i Lleure SA -  Descarrega les bases

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 1. Currículum vitae de l’aspirant.

 2. Fotocòpia simple del Número d’identificació Fiscal (NIF).

 3. Fotocòpia del títol acadèmic.

 4. Acreditació de l’experiència laboral mitjançant informe de vida laboral actualitzat.

 5. Certificació acreditativa del nivell de català exigit, expedit pel centre oficial.

 6. Certificats dels cursos de formació, en el que hauran de constar el nombre d’hores.

 
11/02/2020
 
Valoració de mèrits
Relació de persones candidates admeses: Consulta el PDF
En breu es publicarà data i hora de la prova pràctica.