reus.cat
Cercador
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

MONITOR/A ESPORTIU/VA

 

 • MONITOR ESPORTIU
Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball en l’àmbit de l’esport, per la contractació laboral per a cobrir una plaça de monitor esportiu, d’acord a la legislació vigent.

Funcions bàsiques:

Gestió de les taules, confecció d’actes, control de temps de joc i senyalització de les faltes, durant la realització dels partits de bàsquet, a més del seguiment com a representant de l’organització davant els equips de la lliga All Star.

Requisits de les persones aspirants:

Per ser admès/a en el procés selectiu, les persones aspirants han de reunir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea.

 • Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

 • No estar comprès en cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes en la Legislació vigent.

 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència catalana (certificat C1) de la Direcció de Política Lingüística o equivalents d’acord amb el Decret 161/2002 i l’Ordre PRE 228/2004.

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques que li puguin ser encomanades. S’entén referit a no patir cap malaltia ni deficiència física que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de les places a ocupar.

Formació

 • Cicle formatiu de Grau Mig de gestió esportiva.

 • Altres Cicles formatius en l’àmbit de l’esport.

Formació complementària

 • Formació i/o experiència mínima de 6 mesos.

Sol·licitud - Descarrega la sol·licitud

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu, es faran arribar a Reus Esport i Lleure SA, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus al Carrer Mallorca, 1.

Últim dia de presentació el dimarts 31 de desembre de 2019.

 

Prorroga termini de presentació de candidatura al dia 29 de febrer de 2020.

 

 

Les bases del procés de selecció estan disponibles al web de Reus Esport i Lleure SA - Descarrega les Bases

 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat. En el cas d’estrangers fotocòpia compulsada del DNI o passaport.

 • Currículum vitae actualitzat.

 • Fotocòpia del títol exigit a les bases.

 • Fotocòpia del títol acreditatiu del coneixement del català.

 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. Els justificants acreditatius cursos, jornades o formacions hauran de ser acreditats mitjançant documents originals o fotocòpies compulsades dels títols oficials o homologats. Han de constar el nombre d’hores.

 • Acreditació de l’experiència laboral.