reus.cat
Logo Reus Esport i lleure

GTranslate

 Contacte  
Pavelló Olímpic Municipal
Carrer de Mallorca, 1
43205 Reus
  977 010 888
  977 010 872

Treballa a Rellsa

 

Reus Esport i Lleure SA, és una Societat Anònima Municipal, que té com objecte la construcció, promoció, gestió, administració, explotació, manteniment i millora de tot tipus d’instal·lacions i equipaments esportius, educatius, recreatius i de lleure. La prestació de serveis d’activitats, programes i esdeveniments esportius, socials, educatius, culturals, recreatius i de lleure.

 


  • OFERTA DE TREBALL

MONITORS ESPORTIUS

 

Oferta de treball en l’àmbit esportiu.  Contractació laboral per a cobrir plaça de monitor esportiu,  d’acord a la legislació vigent.

 

Funcions bàsiques

Les pròpies que es realitzen en un gimnàs. Preparació de classes dirigides, material i realització de sessions de diferents estils.

 

Requisits de les persones aspirants:

Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.

No trobar-se sotmès/esa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana nivell B que expedeix la Direcció General de la Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

Disposar del certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

Estar inscrit al ROPE (Registre oficial de professionals de l’esport).

Llicenciatura de Ciències de l’Activitat física i l’esport, CFGS Activitats físiques i esportives o estar acreditat o habilitat per desenvolupar les tasques de monitor d’activitats dirigides.

 

Es valorarà:

Experiència mínima d’1 any en el lloc de treball, en alguna d’aquestes modalitats esportives: activitats dirigides per adults, aeròbic, step, gac, zumba, cardiobox, power dumbell, iogalates, pilates, ioga, activitats per a la gent gran.

 

Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció es faran arribar a Reus Esport i Lleure, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus, al Carrer Mallorca, 1 o bé per correu electrònic a esterg@reusesport.cat

Termini de presentació de sol·licituds:  divendres 17 de novembre de 2017.

 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

Currículum Vitae de l’aspirant.

Fotocòpia simple del Número d’Identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat.

Fotocòpia del títol acadèmic.

Fotocòpia del certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

Fotocòpia de la inscripció al ROPE.

Certificació acreditativa del nivell de català exigit.


 

PARC DE NADAL DE REUS 2017/2018

Reus Esport i Lleure SA convoca una oferta de treball en l’àmbit de l’esport, el lleure i activitats complementàries per a la contractació laboral, d’acord a la legislació vigent, per cobrir les necessitats màximes de 15 contractacions amb perfil de monitor/a i de 3 amb perfil de responsable d’activitat del Parc de Nadal de Reus 2017-2018.

Requisits de les persones aspirants:

Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

Ser ciutadà/na espanyol/a o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

Disposar del certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals.

Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana nivell de suficiència (Certificat C1) que expedeix la Direcció General de la Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

No patir cap malaltia o situació física i/o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament i exercici de les funcions corresponents.

No trobar-se sotmès/esa en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.

 

Es valorarà:

Experiència en voluntariat o llocs de treball relacionats amb l’esport, la cultura, el lleure o l’educació.

Disposar del títol de monitor de lleure.

Disposar del títol de director de lleure.

Grau en educació infantil o primària, CFGS Animació d’activitats físico esportives.

 

Sol·licituds:

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

Currículum Vitae de l’aspirant.

Fotocòpia simple del Número d’Identificació Fiscal (NIF). En el cas de nacionals membres d’altres estats de la Unió Europea o d’aquells Estats en què sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es, fotocòpia del document que acrediti la seva nacionalitat.

Fotocòpia del títol acadèmic.

Fotocòpia del certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

Certificació acreditativa del nivell de català exigit.

 

Els/les interessats/des hauran de portar el seu currículum i la documentació requerida a Reus Esport i Lleure, al Pavelló Olímpic Municipal de Reus (Carrer Mallorca, 1),  en els horaris relacionats a continuació,  moment en el que es realitzarà una entrevista personal:

Dilluns, 20 de novembre de 16:00h a 19:00h

Dimarts, 21 de novembre de 12:00h a 14:00h

Dimecres, 22 de novembre de 12:00h a 14:00h

Dijous, 23 de novembre de 16:00h a 19:00h

  Divendres, 24 de novembre de 12:00h a 14:00h

  

 
  • BORSA DE TREBALL

La borsa de treball de Reus Esport i Lleure, SA és una borsa activa i permanent per a l’àmbit de l’esport, el lleure i altres activitats complementàries. Per aquest motiu t’oferim la possibilitat de fer-nos arribar el teu currículum, perquè en puguis formar part.

Aquesta borsa té per objectiu cobrir les necessitats puntals de contractació, i pretén ser un primer contacte per a totes les persones que estiguin interessades en trobar un lloc de treball dins el nostre àmbit d’actuació.

BORSA DE PERSONAL AMB EL PERFIL DE LLICENCIAT/ADA EN EDUCACIÓ FÍSICA

Amb l’objectiu de cobrir necessitats puntuals de contractació amb el perfil de llicenciat/ada en educació física, Reus Esport i Lleure obre una borsa de personal.

T’oferim la possibilitat de fer-nos arribar el teu currículum perquè en formis part.

La competència general d’aquest perfil consisteix en potenciar la pràctica esportiva de la població de la ciutat, incidint en aspectes educatius i de cohesió social, mitjançant el treball en xarxa amb centres educatius, entitats, associacions esportives i agents de l’administració en el territori.

Participar en l’organització tècnica i execució activa d’esdeveniments esportius i altres encàrrecs que executa Reus Esport i Lleure, SA per compte de la Regidoria d’Esports.


BORSA DE PERSONAL AMB EL PERFIL D’AUXILIAR ADMINSTRATIU

Amb l’objectiu de cobrir necessitats puntuals de contractació amb el perfil d’auxiliar administratiu, Reus Esport i Lleure obre una borsa de personal.

T’oferim la possibilitat de fer-nos arribar el teu currículum perquè en formis part.

La competència general d’aquest perfil consisteix reproduir i transmetre informació, així com distribuir la documentació requerida a les tasques administratives i de gestió, internes i externes dels usuaris i també de les entitats, realitzant els tràmits elementals de verificació, arxiu de dades i documents pels requeriments tècnics, de conformitat a les instruccions o procediments establerts i respectant la normativa vigent en matèria de confidencialitat de dades.

Envia’ns el teu currículum a:

esterg@reusesport.cat – Departament de Recursos Humans

o fes-lo arribar a les instal·lacions de Reus Esport i Lleure SA, - Pavelló Olímpic Municipal – Carrer Mallorca, 1 de Reus.

 

 

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Reus Esport i Lleure SA,  l’informa que les dades que disposem de la seva persona han estat incloses en un fitxer de Reus Esport i Lleure amb la denominació RECURSOS HUMANS amb la finalitat de gestionar el procés de selecció.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la següent adreça: Reus Esport i Lleure, S.A. Oficina d’Atenció a l’Usuari al carrer Mallorca, número 1, 43205 de Reus; o bé, a la següent direcció de correu electrònic: esterg@reusesport.cat